Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

„Моята умна къща”

организиран от Рехау ЕООД

 

I. Организатор на конкурс за детска рисунка

1.1. Конкурсът за партньори на Рехау "REHAU knowhow" се организира и провежда от "Рехау" ЕООД, гр. София, ул. "Околовръстен път" № 438 (“Организатор”).
1.2. Участниците в конкурса (наричани по-долу общо „участникът” и/или „участниците”) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на конкурса ("Официални Правила”) и евентуалните промени, направени от Организатора му.

1.3. С участието си в този конкурс, участникът заявява, че е запознат с правилата му, и се съгласява да ги спазва.

1.4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени на интернет адрес www.energysave.bg, секция „Условия на конкурса”.

1.5. Организаторът на конкурса си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила с публикуването им на интернет адрес www.energysave.bg, секция „Условия на конкурса”.


II. Цел на конкурса

2.1. Цели на настоящия конкурс са:

- Представяне на постиженията на партньорите на Рехау

- Информиране на широката публика за възможностите на системите на Рехау.

 

III. Време и място на провеждане на конкурса

3.1. Конкурсът "REHAU knowhow", наричан по-долу за краткост „конкурсът” започва на 14.11.2013 г. и ще продължи до 15.12.2013г. включително.

3.2. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.


IV. Право на участие

4.1. Конкурсът е отворен за участие на всички партньори на Рехау, които използват системи на фирмата в своите обекти.

4.2. Участието в конкурса е свързано със спазване на официалните му правила и не е обвързано с покупка на продукти на Организатора.


V. Механизъм на конкурса

5.1. Конкурсът за рисунка се провежда в категория: “най-харесван обект” и „награда на журито“.

5.2. Всеки обект следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде придружен с информация за партньора, както е комуникирано в официалната нота от Рехау.

5.3. Обекти, които не са съпроводени с необходимата информация не се допускат до участие.

 

VI. Предмет на награда и награждаване

6.1. Организаторът е определил следните награди:

А.Награди на публиката. За партньора, представил обекта събрал най-много харесвания на energysave.bg – лазерна ролетка Bosch; За известитора на обекта, събрал най-много харесвания на energysave.bg – iPad Air

Б. Награди на журито. За партньора, представил обекта, предпочетен от журито* - рекламна кампания на стойност 1000 лв и специален статус на интернет страницата на Рехау rehau.bg; За известитора на обекта, предпочетен от журито – Златна карта за отстъпки за продукти на REHAU

* Жури:

  1. инж. Владимир Войнов – изпълнителен директор на РЕХАУ ЕООД
  2. инж. Димитър Рахов – EASA България
  3. инж. Димитър Пенев – Одитор „Устойчиво строителство”

 

6.2. Имената на победителите от конкурса ще бъдат публикувани на 16.12.2013 г. на интернет адреса www.energysave.bg секция “Победители”.

6.3. В срок до 17.12.2013 г. Организаторът ще се свърже с всички победители чрез координатите за обратна връзка, които всеки от тях е подал при регистрацията си за участие в конкурса.

 6.4. Наградите на победителите в конкурса ще бъдат връчени лично на победителите. Точното място, дата и час на връчването на наградите ще бъде съобщено на интернет адрес www.energysave.bg.


VII. Условия за участие

 7.1. Участието не е обвързано със закупуването на продукти или плащането на такса участие.

7.2. Участникът предоставя декларация, че има правото да използва снимки на обекта за целите на конкурса.

7.3. Участниците декларират съгласие рисунките да бъдат използвани за всякакви рекламни цели на „Рехау” ЕООД.

7.4. Правото на ползване се отстъпва безвъзмездно от страна на участниците.

 

VIII. Отговорност

 9.1. Всеки участник носи пълна отговорност за възникнали претенции към Организатора от страна на трети лица във връзка с използването от страна на последния на предоставената от този участник рисунка съгласно настоящите Официални условия.

9.2. Организаторът на конкурса има право едностранно да прекрати конкурса, като оповести това си решение на следния интернет адрес: www.energysave.bg, в случай че се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. Организаторът в такъв случай няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

9.3. С участието си в настоящия конкурс участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, за което последният не дължи заплащане от негова страна.

9.4. Организаторът на конкурса поема задължението, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците съгласно правилата на Закона за защита на личните данни.

 

 

X. Съдебни спорове

10.1. Всеки потенциален спор между Организатора на конкурса и участниците в него се решава чрез взаимно споразумение.

10.2. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.


XI. Допълнителни условия

 11.1. Допълнителна информация, свързана с конкурса може да бъде получена чрез запитване на e-mail: info@energysave.bg или чрез въпрос, зададен през формата за контакти на сайта www.energysave.bg

11.2. Конкурсът се провежда при условията на настоящите Официални правила и всеки участник заявява, че е запознат и се съгласява да ги спазва.